X

Artikkelit

Seksuaalikasvatukseen panostaminen kannattaa aina!

Hivpointin nuorten työ osallistui syyskuussa 2017 Opetushallituksen ja Thl:n järjestämälle Hyvinvointiareenalle. Tapahtumassa saimme mahdollisuuden kysyä opettajilta ja terveydenhoitajilta heidän ajatuksiaan seksuaalikasvatuksesta. Kysyimme, mikä heidän mielestään tekee seksuaalikasvatuksesta vaikuttavaa ja mitä haasteita he kohtaavat tehdessään seksuaalikasvatusta. Saimme ajatuksia 36 opetus- ja terveydenhoitoalan ammattilaiselta.

Keskustelu luokan kanssa ”vakavasti huumorilla”

Vastaajien mielestä seksuaalikasvatuksen perusta on faktoihin perustuva, tutkittu tieto. Oikean, näyttöön perustuvan tiedon merkitys nousi eniten esille, kun vastaajat kertoivat mikä tekee heidän mielestään seksuaalikasvatuksesta vaikuttavaa. Vastaajien mielestä kasvatuksen on oltava suoraa ja sen lisäksi säännöllistä. Tunteista, ihmissuhteista, identiteetistä ja seksistä on puhuttava asiallisesti niiden oikeilla nimillä.

Toiseksi tärkeimpänä teemana nousivat esille kasvatuksen avoimuus ja monipuolisuus. Avoimuudella voidaan tarkoittaa sitä, että kasvatuksessa ei sensuroida käsiteltäviä teemoja kasvattajan maun mukaan ja sitä, että kerrotaan nuorille, minkälaisiin ajatuksiin tai lähteisiin esiin tuotu tieto perustuu. Kaksi vastaajaa kertoi, että avoimet keskustelut nuorten kanssa tekevät kasvatuksesta vaikuttavaa. Hienoa on, että vastaajat toivat esiin nuorten moninaisuuden ja yksilöllisyyden huomioimisen kasvatuksessa.
Seksuaalikasvatuksesta voi tehdä monipuolisempaa käyttämällä erilaisia toiminnallisia menetelmiä tai käyttämällä videoita ja kuvia apuna.
Moni vastaaja nosti esille myös aidon kohtaamisen, kuuntelun, nuorelle vastaamisen ja nuorten kanssa keskustelun vaikuttavaksi seksuaalikasvatukseksi. Eräs kasvattaja kertoi, että luokan kanssa ”vakavasti huumorilla” keskusteleminen tekee seksuaalikasvatuksesta vaikuttavaa. Eräs ammattilainen antoi vinkin, että nuorten olisi hyvä olla mukana suunnittelemassa seksuaalihyvinvointiin liittyviä tapahtumia. Tämä on mielestämme loistava idea!

”Jännitys ja hihitys”

Kyselyyn vastanneiden opettajien ja terveydenhoitajien mielestä seksuaalikasvatuksen olisi hyvä olla oikea-aikaista, eli tulla jokaiselle sopivassa kehitysvaiheessa. Tämä nousee vastauksissa esille myös seksuaalikasvatukseen liittyvänä haasteena. Kyselyyn vastanneet ajattelivat, että neuvontaa on hyvä antaa riittävän aikaisin ja sitä olisi hyvä olla eri ikävaiheissa, mutta esimerkiksi yläkoulussa nuoret ovat kuitenkin kehityksessään hyvin eri vaiheissa: toisia seurustelu ja seksi kiinnostavat ja toisia vielä pelottaa, jännittää tai ei vain kiinnostaa. Kasvattajat miettivät myös, miten itse voisi löytää oikean tavan kohdata jokainen yksilönä.

Suurimpana haasteena seksuaalikasvatuksessa vastaajat pitivät nuorten omia asenteita ja ennakkoluuloja, sekä nuorten pelkoa keskustella seksuaalisuudesta. Vastaajat kuvailivat, että nuoret eivät halua puhua seksistä ja seksuaalisuudesta kasvattajan kanssa. Yksi vastaaja mainitsi, että nuorten kapeat ja heteronormatiiviset asenteet ovat haaste seksuaalikasvatushetkissä. On harmillista, mutta ei yllättävää, että kasvattajien työn haasteena ovat myös rajalliset resurssit, kuten ajanpuute ja pula mielenkiintoisesta materiaalista.

Vastausten perusteella kasvattajat kaipaavat myös lisää tietoa monikulttuurisuuden huomioimiseen seksuaalikasvatuksessa. Opettajat ja kasvattajat tarvitsevat lisäkoulutusta eri kulttuureista tulevien nuorten kohtaamiseen seksuaalikasvatuksessa. Toisaalta on muistettava, että nuorten moninaisuuden ja yksilöllisyyden huomioiminen on tärkeintä. Nuori on aina ensisijaisesti nuori, ei kulttuurinsa edustaja.

Kasvattajille lisää koulutusta ja resursseja ja nuorille lupa olla keskustelematta tunnilla

Nuoret ovat erilaisissa kehitysvaiheissa ja kaikki nuoret eivät missään nimessä halua puhua seksistä ja seksuaalisuudesta luokan kanssa, mutta he voivat silti olla kiinnostuneita aiheesta. Voi olla liikaa vaadittua nuorelta, että tämä olisi kykeneväinen keskustelemaan seksuaalisuudesta opettajan kanssa luokan edessä. Keskustelua ei pidä pakottaa, kun aihe voi olla erittäin herkkä. Nuorilla on myös erilaisia kokemuksia seksuaalisuudesta ja seksistä, ja ne eivät aina ole olleet positiivisia. Seksuaalisuuteen olennaisesti kuuluvista identiteetistä, ihmissuhteista ja seksuaalioikeuksista voi olla helpompi puhua, kuin vaikka ehkäisystä. Tämä keskustelu voidaan aloittaa missä tahansa ikävaiheessa. Sellaisista teemoista, joista ei synny keskustelua, voi puolestaan vinkata nuorten Justwearit.fi -sivuja, johon voi tutustua kotona.

Opettajien ja terveydenhoitajien, sekä muiden seksuaalikasvatusta tekevien ammattilaisten on tärkeää saada halutessaan lisäkoulutusta seksuaalikasvatuksen saralla. Myös materiaalin ja muiden resurssien mahdollistaminen on työnantajien tehtävä. Seksuaalikasvatukseen panostaminen tarkoittaa panostamista nuorten itsetuntemuksen kehittymiseen, omien ja toisten rajojen kunnioittamiseen ja siihen, että nuorilla on tietoa itseä koskevien päätösten tekemisen taustalla. Seksuaalikasvatukseen panostaminen kannattaa aina!

Hivpointin nuorten työ tuottaa kasvattajien käyttöön seksuaalikasvatusmateriaaleja, jotka perustuvat tutkittuun tietoon ja huomioivat nuorten yksilöllisyyden ja moninaisuuden. Hivpointin nuorten työ kouluttaa myös kasvattajia, tilaa meidät kouluttamaan oppilaitoksesi opettajia ja terveydenhoitajia!